نوجوان داغدیده

  نوجوان داغدیده یکی از اتفاقات ناگوار در زندگی فوت و از دست دادن یکی از نزدیکان است. این موضوع در نوجوان ها می تواند شدید تر باشد. لذا توصیه هایی برای برخورد با نوجوان داغدیده را به شما یادآور می شوم . این باور غلط که در مقابل نوجوانان نباید #عزاداری کنید را کنار بگذارید . به فرد داغدیده اجازه دهید در مورد متوفی صحبت کند و داستان فقدان پیش آمده را بازگو کند . به نوجوان اجازه دهید درمورد احساس خویش ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی